PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Amieries Gym

Dit is de privacyverklaring van Amieries Gym, gevestigd te Merelstraat 27-BG, 8094 AM, Hattemerbroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64960951, hierna te noemen: ‘Amieries Gym’.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@amieriesgym.nl.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsoveree nkomst.
 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Profielfoto
 4. Geslacht
 5. Geboortedatum
 6. Adres
 7. Telefoonnummer
 8. E-mailadres
 9. Bankgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden Fitmanager (zie voor meer info het sub kopje Fitmanager)
Administratie
 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Adres
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Bankgegevens
 7. Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 1. Fitmanager
 2. Boekhouder
 3. Accountant
 4. Belastingdienst
Het verrichten en versturen van aankopen
 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Profielfoto
 4. Adres
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. Bankgegevens
 8. Betaalgegevens
 9. (Kleding)maat
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 1. Fitmanager
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.
 1. Fitmanager
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 1. Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 2. IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 1. Websitebeheerder
 2. Analytics tools
Fitmanager
Amieries Gym gebruikt de software van Fitmanager om gegevens van haar leden op te slaan en te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Privacy van de gegevens van de leden is daarbij ontzettend belangrijk voor Amieries Gym en Fitmanager.

Om te zorgen voor een goede omgang met de persoonsgegevens van de leden van Amieries Gym heeft Fitmanager een aantal uitgangspunten gehanteerd:
Fitmanager doet niets met de klantgegevens van bedrijven op Fitmanager zonder toestemming van deze bedrijven zoals Amieries Gym. Voor aanpassingen is altijd akkoord nodig van het bedrijf, en indien dit telefonisch is, wordt dit altijd via email bevestigd. Wanneer een klant van een bedrijf op Fitmanager zijn persoonsgegevens wil inzien of verwijderen, verwijzen we die persoon altijd naar het bedrijf om dit af te handelen.
Fitmanager omarmt het uitgangspunt ‘privacy by design’: bij ontwikkeling van nieuwe functionaliteit wordt altijd rekening gehouden met de privacy. Opslag van gevoelige data wordt zoveel mogelijk vermeden en afgeraden, tenzij dit noodzakelijk is voor gegevens met een hoog risicoprofiel wordt altijd gekeken hoe die zo veilig mogelijk kunnen worden opgeslagen, bijv. door deze gecodeerd op te slaan en communiceren.
Voor opslag en verwerking wordt gebruik gemaakt van professionele ISO gecertificeerde datacenters en cloudcomputing infrastructuur van Amazon Webservices. Fitmanager maakt alleen gebruik van datacenters in EU, waar zij haar eigen infrastructuur hebben ingericht en beveiligd. Het beheer van de servers en data gebeurt uitsluitend door werknemers van Fitmanager en er zijn dus geen externe partijen die toegang hebben tot de data.
Extra maatregelen die Fitmanager heeft genomen naar aanleiding van de AVG
Om vast te leggen hoe Fitmanager veilig met de persoonsgegevens omgaan, hebben we een verwerkersovereenkomst opgenomen in de overeenkomst die Amieries Gym met Fitmanager heeft gesloten.
Aansluitend zijn ook de algemene voorwaarden voor het Fitmanager account bijgewerkt. Deze wordt in de week van maandag 7 mei bijgewerkt en iedereen met een Fitmanager account (dus ook je klanten) krijgt daarvan een kennisgeving bij het inloggen.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Amieries Gym uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Amieries Gym met u heeft, tenzij Amieries Gym wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Amieries Gym te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Amieries Gym deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Amieries Gym hebben ontvangen.
Beveiliging persoonsgegevens
Amieries Gym treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Amieries Gym. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Amieries Gym raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Wijziging van het privacy beleid
Amieries Gym past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Amieries Gym raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Amieries Gym wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Touradj & Naomi Amieries Gym
E-mail: info@amieriesgym.nl
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

BLIJF OP DE HOOGTE