VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Amieries Gym

 1. Inschrijving en abonnement
  1. De inschrijving geschiedt op basis van een getoond en geldig legitimatiebewijs, waarvan een kopie moet worden ingeleverd en in de administratie van Amieries Gym bewaard zal worden.
  2. Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  3. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Amieries Gym en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden.
  4. De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor 3 maanden. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.
  5. De periode van inschrijving wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn.
  6. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De opzegtermijn telt 30 dagen voor aanvang van elk nieuwe abonnementsperiode, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.
  7. Tussentijdse opzegging van abonnement is niet mogelijk. Wel kan het lidmaatschap voor één maand worden opgeschort na overhandiging van een schriftelijke verklaring van een arts.
 2. Abonnementsgelden
  1. De abonnementsgelden worden contant betaald of voldaan per bankoverschrijving direct bij inschrijving.
  2. De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen te worden voldaan contant of per bankoverschrijving.
  3. Bij gebreke van tijdige betaling is de deelnemer, dan wel zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers, een boete verschuldigd van €7,50 zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.
  4. Amieries Gym is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag het abonnement voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst.
  5. Bij het in gebreke blijven van de betaling na herinneringsnota of ander schrijven, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.
  6. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaat (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), die door Amieries Gym worden gemaakt, dienen door de deelnemer aan Amieries Gym te worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten bedragen 20% van het aan Amieries Gym verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Amieries Gym de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of deelnemer daarvan op de hoogte is.
  7. Amieries Gym behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen.
 3. Openingstijden
  1. Amieries Gym behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten met een maximum van 10 dagen per jaar en op officiële en erkende feestdagen, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.
 4. Orde/instructievoorschriften
  1. Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rookartikelen te gebruiken binnen Amieries Gym. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden.
  2. U dient zich te houden aan de door Amieries Gym gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. De huisregels verkrijgt u bij deze algemene voorwaarden en geldt voor iedereen binnen Amieries Gym. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Amieries Gym gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementkosten of teruggave.
 5. Veiligheid en aansprakelijkheid
  1. De directie van Amieries Gym is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportcentrum.
  2. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. U verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Amieries Gym geboden (raadpleeg indien nodig uw huisarts). Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen het sportcentrum kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Amieries Gym voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze.
 6. Overige bepalingen
  1. Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door Amieries Gym beoordeeld en beslist.
 7. Inschrijving en deponering
  1. Amieries Gym is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 64960951
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 64960951

BLIJF OP DE HOOGTE